MISJA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach

DLA LUDZI I PRZEZ LUDZI

 Cele działalności programowej

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach:

 • integrowanie społeczności Gminy Mikołajki i jej aktywizacja w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
 • inicjowanie i wspieranie działań, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie samorządów regionu w działaniach na rzecz rozwoju
 • lokalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnych, jako podstawowego elementu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów;
 • wsparcie doradcze i szkoleniowe dla regionalnych organizacji pozarządowych i społecznych, aby jak najskuteczniej oddziaływały na swoje lokalne środowiska;
 • propagowanie idei integracji europejskiej.

Cele działalności programowej CAL są osiągane poprzez realizowane tu, długofalowe programy, takie jak:

 • program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci w wieku 10 – 13 lat „SZANSA”;
 • program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych;
 • program bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego BIURO PORAD OBYWATELSKICH;
 • program bezpłatnego przekazywania żywności osobom najuboższym z terenu Gminy Mikołajki;
 • program wspierania doradczo-szkoleniowego organizacji pozarządowych regionu REGIONALNY OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH.

 cal

Nasze CENTRUM AKTYWNOŚCI LOMKALNEJ
w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1
Tel/fax. 87 4215038, 601344313,
e-mail: mikolajskie@gmail.com


 

szansaProgram edukacyjno – wychowawczySZANSA” to programem CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach, skierowany przede wszystkim do uzdolnionych dzieci w wieku 10-13 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Co roku, w latach 1999 – 2007 działaniami programu objętych było każdego roku ok. 40 dzieci, które uczestniczyły zarówno w zajęciach edukacyjnych jak i wychowawczych …. więcej

 

 


 

aktywizacjaProgram aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został zapoczątkowany w 1999 r. i od tego czasu stał się stałym programem CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKLNEJ. Jego celem jest przeciwdziałanie wysokiemu bezrobociu na terenie Gminy, poprzez realizowanie różnorodnych projektów szkoleniowych i pomoc ich uczestnikom w zdobyciu zatrudnienia tak w kraju jak i za granicą … więcej


poradyProgram bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego BIURO PORAD OBYWATELSKICH w Mikołajkach rozpoczęło swoją działalność w październiku 1999 r. jako stały, samodzielny program CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach. BPO działa w ogólnopolskiej sieci Biur Porad Obywatelskich, a nad poziomem jego działalności merytorycznej kontrolę sprawuje Związek Biur Porad Obywatelskich … więcej


Program bezpłatnego przekazywania żywności osobom najuboższym z terenu Gminy Mikołajki, jako samodzielny program CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach został zapoczątkowany wiosną 2003 r. Od tej chwili, przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami i  przedsiębiorcami prywatnymi, udzielamy bezpłatnej pomocy żywnościowej ok. 40 najuboższym rodzinom na terenie Gminy Mikołajki … więcej


Program „ROZWÓJ LOKALNY”. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ma już znaczące, wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego. To w 1992 r. z naszej inicjatywy został opracowany pierwszy dokument planistyczny o charakterze strategicznym („Program restrukturyzacji Gminy Mikołajki”), powstało Biuro Informacji Turystycznej w Mikołajkach, a także opracowano pierwsze materiały promocyjne Gminy („Przewodnik – Mikołajki i okolice” oraz „Mapa Mikołajki i okolice – wycieczki przyrodnicze”; 1997-1998 r.) …. więcej


Program „REGIONALNY OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH”. Od chwili powstania Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS (1995 r.) uważaliśmy, że jednym z naszych podstawowych celów działania będzie tworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Realizując ten cel, w 2003 r. powstał pomysł utworzenie w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  programu, którego zadaniem będzie wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, a przede wszystkim świadczenie pomocy informacyjnej, doradczej i szkoleniowej małym, lokalnym organizacjom pozarządowym …. więcej